افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 4 February , 2023
همگان باید مواظب زبانمان باشیم / باید برگردیم به راه اصلی  و حرفهای جوانان و دانشجویان را هم گوش دهیم ۰۵ دی ۱۴۰۱
مرجع بزرگ عالم تشیع ؛

همگان باید مواظب زبانمان باشیم / باید برگردیم به راه اصلی و حرفهای جوانان و دانشجویان را هم گوش دهیم

ما نا امید نیستیم، فطرت این جوانان خوب است و باید برگردیم به راه اصلی و مدیریت داشته باشیم