افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 4 February , 2023
هیچ‌گونه اطلاعاتی درباره آرای نمایندگان بیرون نرفته است ۰۹ شهریور ۱۴۰۱
رئیس مجلس شورای اسلامی

هیچ‌گونه اطلاعاتی درباره آرای نمایندگان بیرون نرفته است

اینکه می‌گویند قطعاً هیئت رئیسه کاری می‌کند که آرای نمایندگان منتشر و پخش نشود، باید بگویم که از نظر فنی این امکان وجود ندارد.