افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 8 February , 2023
طرح دوفوریتی برای مدیریت حوزه مسکن در اولویت تصویب مجلس قرار می گیرد ۲۹ خرداد ۱۴۰۱
با تاکید سران قوا مقرر شد؛

طرح دوفوریتی برای مدیریت حوزه مسکن در اولویت تصویب مجلس قرار می گیرد

همچنین پیشنهاد کمیسیون اقتصادی دولت در زمینه مدیریت نقدینگی و کاهش تورم مطرح و مقرر شد این پیشنهاد پس از بررسی‌های دقیق و همه جانبه برای تصمیم گیری به جلسات آینده شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه ارائه شود.