افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 4 February , 2023
به فکر آیندگان بودن خود، یک مسئله مهم است/  مسائل فرهنگی از آموزش سرچشمه می گیرد نه از فشار ۲۹ مهر ۱۴۰۱
مرجع بزرگ تقلید شیعیان جهان اسلام

به فکر آیندگان بودن خود، یک مسئله مهم است/ مسائل فرهنگی از آموزش سرچشمه می گیرد نه از فشار

ینکه بخواهیم با فشار، مسئله حجاب و یا کمبود جمعیت را حل کنیم، درست نیست و بدون کار فرهنگی مناسب، نتیجه ای نخواهیم گرفت.