افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 4 February , 2023
پس از ۲۰ سال پس آزادسازی خرمشهر هنوز هیچ تغییر ساختاری در شهر ایجاد نشده است؟ ۰۴ خرداد ۱۴۰۱
سیدجواد هاشمی

پس از ۲۰ سال پس آزادسازی خرمشهر هنوز هیچ تغییر ساختاری در شهر ایجاد نشده است؟

حداقل نتیجه و شأن مقاومت این مردم آن بود که توجه بیشتری به این شهرها و مردمانش شود.