افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 8 February , 2023
افزایش۳۹ درصدی حداقل مزد کارگران ۲۳ اسفند ۱۳۹۹
پایان دوئل پرونده مزد ۱۴۰۰ ؛

افزایش۳۹ درصدی حداقل مزد کارگران

براساس مصوبات این جلسه، برای حداقل بگیران، پایه مزد و سایر مولفه‌های مزدی ۳۹ درصد افزایش یافت. به این ترتیب، دستمزد برای کارگری با ۱.۳ فرزند با احتساب بن ۶۰۰ هزار تومانی، سنوات ۱۴۰ هزار تومانی و حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی به ۴۱۹۰۷۰۷۷ ریال رسید.