افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 30 September , 2023
نگذارید گمرک به سرنوشت ناکارآمدی دچار شود ۲۸ فروردین ۱۴۰۲
آقای رئیس کل گمرک ؛

نگذارید گمرک به سرنوشت ناکارآمدی دچار شود

مسوولین گمرک و به ویژه اعضای هیات تخلفات چه جایگاهی برای سازمان بازرسی کل کشور متصور شدند که این چنین گزارش و زحمات سازمان را به هیچ انگاشتند و با بی پروایی برای متخلفین بزرگترین فساد و قاچاق ملی رای برائت صادر کردند؟