افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 22 September , 2023
درباره وصیت نامه امام سخن خواهم گفت/نمی توان به بخشی از این وصیت مومن باشیم و به قسمتی از آن کافر ۱۱ دی ۱۳۹۹
سید حسن خمینی در دیدار مدیران گزینش کل شهرداری تهران ؛

درباره وصیت نامه امام سخن خواهم گفت/نمی توان به بخشی از این وصیت مومن باشیم و به قسمتی از آن کافر

مراقب باشید که یک «آه» اگر به حق باشد می تواند دودمانی را به فنا دهد و یک دعا می تواند زندگی فرد و خاندانی را تضمین کند.