افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 24 September , 2023
برای مقابله و مدیریت تبعات اقتصادی و اجتماعی بحران کرونا از منابع بنیادها و ستادها استفاده شود ۱۱ فروردین ۱۳۹۹
نماینده ایلام در جلسه ویدئو کنفراسی مجلس عنوان کرد ؛

برای مقابله و مدیریت تبعات اقتصادی و اجتماعی بحران کرونا از منابع بنیادها و ستادها استفاده شود

در کنار تمرکز و برنامه ریزی در خصوص چگونگی مهار ویروس کرونا باید روی چگونگی و استمرار فعالیت های اقتصادی در شرایط بحرانی فعلی نیز بیندیشیم.