افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 2 October , 2023
پیشرفت و توسعه کشور در گرو پیوند دانشگاه و صنعت است ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
معاونت امور آموزش حزب خدمت در گفتگوی اختصاصی با بهارستان آنلاین

پیشرفت و توسعه کشور در گرو پیوند دانشگاه و صنعت است

مشکل عمده کشور این است که ما در کشور مدیریت ادراکی نداریم و همه مدیر میانی یا مدیر سرپرستی هستند و بر اساس دستورالعمل ها عمل می کنند