افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 2 October , 2023
بررسی الزام دستگاه های اجرایی به واگذاری تأسیسات گردشگری ۱۸ اسفند ۱۴۰۰

بررسی الزام دستگاه های اجرایی به واگذاری تأسیسات گردشگری

این گزارش به بررسی ماده (23) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 می پردازد که اجرای صحیح آن می تواند بخشی از مشکلات موجود در حوزه تأسیسات گردشگری کشور را برطرف کند.