افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 7 December , 2022
جو روانی مرتبط با جلسه FATF ، نزدیک شدن به آخر سال و کسری بودجه دولت 3 عامل گرانی ارز است ۰۴ اسفند ۱۳۹۸

جو روانی مرتبط با جلسه FATF ، نزدیک شدن به آخر سال و کسری بودجه دولت 3 عامل گرانی ارز است

بانک مرکزی با ضربه گیرهایی که در اختیار دارد باید نوسانات ناشی از عوامل خارج از نقدینگی و افزایش تقاضا را کنترل کند .