افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 29 September , 2023
کارگران دغدغه تامین مایحتاج زندگی روزمره را دارند/ ضرورتِ بازنگری مزد برای نیمه دوم سال ۲۶ آذر ۱۳۹۹
فعال کارگری تاکید کرد :

کارگران دغدغه تامین مایحتاج زندگی روزمره را دارند/ ضرورتِ بازنگری مزد برای نیمه دوم سال

از دولت انتظار می‌رود ضمن بازنگری دستمزد کارگران در نیمه دوم سال فاصله دستمزد و تورم را ترمیم کند.