افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 29 September , 2023
قبله حاجات ۲۰ مرداد ۱۳۹۹

قبله حاجات

در عین آنکه انسانی رئوف و مهربان بود، در برابر طاغیان سرکش، خشمگین و در عین آنکه استاد پارسایان بود، یکه تاز میدان جهاد و عرصه سیاست بود.