افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 2 October , 2023
متکی و قوی سخنگویان شورای وحدت شدند ۱۹ بهمن ۱۳۹۹

متکی و قوی سخنگویان شورای وحدت شدند

اعضای هیأت اجرایی شورای وحدت ، خانم ها وحید دستجردی و عمرانی و آقایان ناظمی، کیهانیان، حکیم جوادی، نوری، الله کرم، خادمی، قریشی، شهاب، ولی زاده، سجادی، زریبافان، خیلیان و رئوفی هستند.