افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 24 September , 2023
برای خدمت خود شعار نمی دهیم،عمل می کنیم ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
یک بار انتخاب، خدمتی ماندگار

برای خدمت خود شعار نمی دهیم،عمل می کنیم

باید بپذیریم که انتخابات ایندوره با توجه به مشکلات اقتصادی کشور نقش تعیین کننده ای در سرنوشت و آینده صنفی تک تک اعضای اتحادیه پوشاک داشته و دارد.