افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 30 September , 2023
بهترین مسیر تامین کسر بودجه کاهش هزینه های دولتی و شرکتهای خصولتی درهمه زمینه ها است ۰۴ بهمن ۱۴۰۰
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم در گفتگوی اختصاصی با بهارستان آنلاین

بهترین مسیر تامین کسر بودجه کاهش هزینه های دولتی و شرکتهای خصولتی درهمه زمینه ها است

پیش بینی رشد ۸ درصدی باظرفیتها وشرایط موجود کشور در سال اتی قدری رویا پردازانه است.