افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 10 December , 2022
تصویب افزایش پنج برابری قیمت کودهای شیمیایی و سموم سموم دفع آفات نباتی در شورای اقتصاد /  عقب‌گرد در تولید محصولات کشاورزی ؟ ۱۸ شهریور ۱۳۹۹
در سال جهش تولید اتفاق افتاد ؟

تصویب افزایش پنج برابری قیمت کودهای شیمیایی و سموم سموم دفع آفات نباتی در شورای اقتصاد / عقب‌گرد در تولید محصولات کشاورزی ؟

افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی بزرگترین لطمه را به بخش کشاورزی وارد می کند.