افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 31 March , 2023
مجلس یکی از مهمترین ارکان برای تحقق تحول در حکمرانی با قانونگذاری، سیاستگذاری و نظارت است ۲۸ آذر ۱۴۰۰
رئیس مجلس شورای اسلامی

مجلس یکی از مهمترین ارکان برای تحقق تحول در حکمرانی با قانونگذاری، سیاستگذاری و نظارت است

ما سربلندی ملتبزرگ ایران را می خواهیم و همه دست به دست هم می دهیم تا یک اتفاق بیفتد و آن کارآمدی دین در جامعه است.